Press Releases

Delårsrapport 3

2017-11-03 09:02

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed rapport för det tredje kvartalet 2017

Alzinova Kvartalsrapport 3 2017

Sammanfattning av delårsrapport 3

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 565 431 SEK (-1 507 785 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,28) före utspädning och -0,28 SEK efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 92,9 % (92,0 %).

Tre månader (2017-07-01 – 2017-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -137 080 SEK (-538 035 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,10) före utspädning och -0,02 SEK efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2017-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861–8168.

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Per Westers försorg, för offentliggörande den 3 november 2017.

Halvårsrapport

2017-08-30 10:15

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed rapport för det första halvåret 2017.

Sammanfattning av det första halvåret 2017

Sex månader (2017-01-01 – 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 428 351 SEK (-969 750 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,18) före utspädning och -0,26 SEK efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 93,0 % (93,3 %).

Tre månader (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -548 102 SEK (-689 575 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,13) före utspädning och -0,10 SEK efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2017-06-30. 

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.

Alzinova Halvårsrapport 2017

Alzinova slutför framgångsrikt projekt inför det finala prekliniska programmet

2017-08-18 10:25

Alzinova har slutfört en framgångsrik farmakologisk studie av ALZ-101-vaccinet i en djurmodell. Studien utvärderade olika doseringsintervall och typen av immunrespons som genererades. Liksom i tidigare studier kunde inte någon toxisk effekt av vaccinet påvisas i försöksdjuren, samtidigt som effekten av behandlingen var övertygande. Bolaget kan nu påbörja arbetet med GLP-toxikologistudien. Därmed ligger planen fast för att påbörja den kliniska fas-1 studien under 2018. (more…)

Alzinova beviljas patent för ALZ-101 i Kanada

2017-08-18 10:21

Alzinova AB (”Alzinova”) kan idag meddela att patentansökan för bolagets vaccin och grundteknologi kommer att godkännas i Kanada, som utgör den åttonde största läkemedelsmarknaden globalt. Godkännandet ger ett starkt skydd för grundteknologin AβCC och ALZ-101. Patentskyddet gäller till april 2029 med möjlighet till förlängningar en bra bit in på 30-talet. (more…)

Alzinova och forskare vid Göteborgs universitet tilldelas -SWElife-finansiering

2017-06-05 09:49

Alzinova AB (publ) och hjärnforskaren Petronella Kettunen vid Göteborgs universitet tilldelas ­finansiering inom programmet ”Projekt för bättre hälsa” som utlysts av SWElife och Medtech4Health. Bidraget på 1 MSEK avser stödja det gemensamma forskningsprojektet ”Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom” som kommer att pågå fram till februari 2018.   (more…)

Alzinova slutför projekt kring antikroppen ALZ-201 med globalt läkemedelsföretag

2017-05-29 08:27

Alzinova har slutfört det icke-kommersiella projekt kring antikropp ALZ-201 som inleddes för ett år sedan i samarbete med ett stort nordamerikanskt läkemedelsföretag. Projektet syftade till att utvärdera bindningsegenskaperna hos Alzinovas antikropp ALZ-201 för att kunna fastställa dess specificitet för de former av peptiden amyloid-β som antas ligga bakom Alzheimers sjukdom. (more…)

Delårsrapport 1

2017-05-19 13:26

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2017

Sammanfattning av delårsrapport 1

Tre månader (2017-01-01 – 2017-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -880 250 SEK (-280 175 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,05) före utspädning och -0,16 SEK efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 95,1 % (93,9 %)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2017-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.

Alzinova delårsrapport 1 – 17

Alzinova beviljas USA-patent för ALZ-101

2017-05-08 09:53

Alzinova AB (”Alzinova”) har fått ett förhandsbesked (ett s.k. ”notice of allowance”) om att patentansökan för bolagets vaccin och grundteknologi kommer att godkännas i USA — världens största läkemedelsmarknad. Godkännandet ger ett starkt skydd för grundteknologin AβCC och ALZ-101. Alzinova AB (”Alzinova”) har fått ett förhandsbesked (ett s.k. ”notice of allowance”) om att patentansökan för bolagets vaccin och grundteknologi kommer att godkännas i USA — världens största läkemedelsmarknad. Godkännandet ger ett starkt skydd för grundteknologin AβCC och ALZ-101. (more…)