News

Offentliggörande av prospekt med anledning av emission inför planerad notering på AktieTorget [in Swedish only]

2015-10-01 16:31

Vid extra bolagsstämma den 21 september 2015 beslutade styrelsen i Alzinova AB (”Alzinova”) att genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1, inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen syftar till att tillföra bolaget kapital för att finansiera fortsatta prekliniska aktiviteter och avslutande av prekliniskt program avseende bolagets läkemedelskandidat ALZ-101.

Teckningstiden inleds den 8 oktober 2015 och avslutas den 22 oktober 2015. Den initiala emissionsvolymen uppgår till cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 till högsta lösenpris tillförs Alzinova ytterligare cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader. Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av den initiala emissionsvolymen.

Prospekt finns tillgängligt på bolagets (www.alzinova.com/investors/reports), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Läs hela pressmeddelandet här.