Date: 27 Oct 2015

Alzinova AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget övertecknad

Den 22 oktober 2015 avslutades teckningstiden i Alzinova AB:s (”Alzinova”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till cirka 35,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 213 procent. Emissionen tillför Alzinova cirka 1 350 nya aktieägare och cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 1 779 000 aktier och 1 186 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, tisdagen den 27 oktober.

Per Wester, Alzinovas VD, kommenterar

– Inledningsvis vill jag hälsa nya aktieägare välkomna till Alzinova, samt tacka alla som visat intresse och tecknat i emissionen. Vi är givetvis mycket glada över det stora intresse som visats.  Tack vare kapitaltillförseln har vi de bästa förutsättningarna att fortsätta enligt plan med vårt prekliniska program för ALZ-101.

Notering på AktieTorget

Första handelsdag för Alzinovas aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är beräknad att bli den 25 november 2015.

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till cirka 35,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 1 779 000 aktier och 1 186 000 teckningsoptioner av serie TO 1 nyemitteras. Alzinova tillförs därmed cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK. Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i prospektet.

Antal aktier och aktiekapital

När Alzinovas emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 4 312 000 aktier och aktiekapitalet till 1 134 056,00 SEK. Härutöver finns 1 186 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 9,40–12,20 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 4-25 november 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 25 november 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission agerade finansiell rådgivare åt Alzinova i samband med listningsemissionen.

För information rörande emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester, VD
Telefon: +46 70 837 44 33
E-post: per.wester@alzinova.com


Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förbere­dande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding). Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Ventures inkubator i Göteborg.