Date: 08 Oct 2015

Idag inleds teckningstiden i Alzinova AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget [in Swedish only]

Idag, den 8 oktober 2015, inleds teckningstiden i Alzinova AB:s (”Alzinova”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 22 oktober 2015. Fulltecknad emission tillför Alzinova initialt cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 till högsta lösenpris tillförs Alzinova ytterligare cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader i ett senare skede. Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 45 % av den initiala emissionsvolymen.

Alzinova AB – Behandling av Alzheimers sjukdom

Alzinova bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av tredje generationens terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet, av nyckelpersoner och av GU Ventures (f.d. GU Holding). Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Ventures inkubator i Göteborg.

Affärsmodell

Alzinovas fokusområde är utveckling av vaccinet ALZ-101. Härutöver har bolaget även en utvecklingsplan för diagnostik (kandidat ALZ-201). Alzinova avser att utveckla sina respektive affärsområden för att möjliggöra försäljning/utlicensiering till tredje part, tidigast efter genomförda prekliniska program.

Motiv för emission

Alzinova befinner sig i preklinisk fas och är i behov av kapitaltillförsel för att kunna bedriva fortsatta prekliniska studier och utveckla vaccinet mot en säker och effektiv behandling av patienter med Alzheimers sjukdom. Bolaget genomför nu en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Den initiala emissionsvolymen är högst cirka 16,7 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner till högsta lösenpris tillförs bolaget ytterligare högst cirka 14,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den initiala emissionslikviden som bolaget tillförs genom aktier är avsedd att finansiera genomförande av prekliniska aktiviteter i form av vaccintillverkning och formuleringsarbete, farmakologiska studier, samt preliminära toxikologistudier. Den emissionslikvid som bolaget tillförs i ett senare skede genom teckningsoptioner är avsedd att finansiera slutförandet av det prekliniska programmet för ALZ-101 (som löper till utgången av 2017), vilket inkluderar avslutande toxikologi, färdigställande av material för kliniska studier, samt aktiviteter inom diagnostikområdet.

Teckningsförbindelser

Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om 7,6 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 8 – 22 oktober 2015.
 • Teckningspris: 28,20 SEK per unit, motsvarande 9,40 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 170 units. Varje unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 779 000 aktier och högst 1 186 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 16 722 600 SEK respektive 14 469 200 SEK. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 10 011 000 SEK.
 • Värdering: Cirka 23,8 MSEK (pre-money).
 • Marknadsplats: Alzinova har ansökt om att notera bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Förutsatt att emissionen genomförs samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås beräknas första dag för handel bli den 25 november 2015.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 9,40–12,20 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 4-25 november 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 25 november 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) samt teaser och anmälningssedel finns nu för nedladdning via bolagets (www.alzinova.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer bolagets representanter att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner.

 • 8 oktober 2015, kl. 12.45, AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, Stockholm
  • Anmälan sker på AktieTorgets hemsida, under ”Investerarträffar”
 • 12 oktober 2015, kl. 18.30, Aktiespararna Helsingborg, Hotell Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg
  • Information om anmälan finns på Aktiespararna Helsingborgs hemsida
 • 13 oktober 2015, kl. 12.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
  • Anmälan sker till Sedermera Fondkommission, e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00
 • 14 oktober 2015, kl. 18.00, Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg
  • Anmälan sker på AktieTorgets hemsida, under ”Investerarträffar”
 • 19 oktober 2015, kl. 12.30, Aktiespararna, Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
  • Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida under ”Aktiviteter”

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Alzinovas finansiella rådgivare i samband med listningsemissionen.

För information rörande emissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com


Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förbere­dande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding). Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Ventures inkubator i Göteborg.